اساسنامه انجمن

 

فصل اول- کلیات

ماده1-اهداف و موضوع فعالیت :

به منظور ساماندهی تمامی فعالیت های مرتبط با نشر و رسانه دیجیتال، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور و افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در بازارهای بین المللی و نیز در مواجهه با سازمانهای داخلی و ارتقاء سطح کیفی محصولات و با هدف مدیریت مدنی و صنفی در امر نشر و جلوگیری از افزایش کاذب قیمتها و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری برای تولید صحیح کالای مورد بحث و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و روزآمد نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد و دفاع از منافع مشروع اعضاء، انجمن ناشران دیجیتال به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزری ایران مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

ماده 2-نام:"انجمن ناشران دیجیتال"

ماده3-هویت: "انجمن ناشران دیجیتال"که در این اساسنامه اختصاراً"انجمن" نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده(5) قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (مصوب15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی ومالی مستقل می باشدو بصورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4-تابعیت: تابعیت"انجمن" ایرانی است.

ماده5-اقامتگاه: اقامتگاه قانونی "انجمن"در تهران می باشد.

تبصره:تعیین محل دفتر مرکزی "انجمن" از اختیارات هیات مدیره می باشد. در صورت تغییر اقامتگاه قانونی "انجمن" مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده 6-حوزه فعالیت: حوزه فعالیت "انجمن"سراسر ایران است."انجمن" می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراکز استان شعبه و در شهرستانها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند. تبصره:شریط تشکیل شعب و نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

ماده 7-مدت: مدت فعالیت "انجمن "نامحدود است.

فصل دوم- وظایف و اختیارات

ماده8-

وظایف و اختیارات"انجمن"عبارتند از:

8-1-تلاش برای ساماندهی کلیه امور مربوط به نشر و رسانه دیجیتال؛

8-2-کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضاء؛

8-3- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با انتشار کالاهای مربوطه؛

8-4- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضاء؛

8-5-ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف "انجمن" و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛

8-6-انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت "انجمن"در داخل و خارج کشور؛

8-7-حمایت از منافع مشترک اعضاء و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان؛

8-8- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در نشر دیجیتال؛

8-9-ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛

8-10-مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز؛

8-11-معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

8-12-برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای؛

8-13-برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با ماموریت "انجمن"؛

8-14-اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛

8-15-جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران؛

8-16-کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص ؛

8-17-ایجاد بستر و سازو کارلازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به "انجمن"تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛

8-18-کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور.

فصل سوم- عضویت و شرایط آن


ماده9- کلیه فعالان نشر دیجیتال که دارای سابقه کاری (اسناد مثبته که بیانگر فعل نشر کتب دیجیتال) و کارت عضویت یا بازرگانی معتبر می باشند، می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند:

الف-داشتن تابعیت ایرانی

ب-دارا بودن کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج-اشتغال به امر نشر دیجیتال با ارایه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح.

د-پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

ماده 10- کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشند.

تبصره 1- زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضاء در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره2- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرائط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجددا عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3- آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرائط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رای دادن و نامزدشدن برای ارکان و استفاده از خدمات "انجمن" را نخواهند داشت.

فصل چهارم- ارکان


ماده11-

ارکان"انجمن" عبارتند از:

- مجمع عمومی؛

- هیات مدیره؛

- بازرس.

ماده 12- مجمع عمومی: مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی "انجمن" میباشد.

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد.ضمنا دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد.همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به مدیریت امور تشکل های اتاق ایران نسبت به قرار دادن آگهی دعوت در وب گاه رسمی اتاق ایران هماهنگی نماید.

12-2-نماینده هر عضو در"انجمن" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رای باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل عضو مربوطه و داری معرفی نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاَ و اصالتاَ در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد.

12-3- اخذ رای در مجامع عمومی "انجمن" بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رای گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان باشد.

12-4- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیات رییسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رای گیری خواهد کرد. سپس هیات رییسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

12-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه "انجمن" برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

12-6- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیات رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

12-7-حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

12-8-دبیرخانه"انجمن" باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده 13-

مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده،

- مجمع عمومی فوق العاده.

ماده14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و در ظرف سه ماهه اول سال مالی وفق ماده 13 تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح زیر است:

15-1-استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیات مدیره؛

15-2- استماع گزارش بازرس؛

15-3- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه "انجمن"؛

15-4- استماع گزارش هیات مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

15-6- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

15-7- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛

15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

تبصره 1:هیات مدیره می بایست حداقل 20روز پش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه نماید.

تبصره 2: چنانچه عملکرد اجرایی و یا مالی هیات مدیره تصویب نگردد به منزله عزل هیات مدیره تلقی می شود. در این صورت بازرس موظف است ظرف مدت 15 روز نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور تجدید انتخاب هیات مدیره وفق ماده 13 اقدام نماید.

ماده 16- هیات مدیره بایستی حداقل 20روز قبل از اتمام مدت ماموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 13 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده17- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 13 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 18- مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آرا مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 13 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

ماده19- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف- تغییرو اصلاح اساسنامه "انجمن"؛

ب-انحلال "انجمن" و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه؛

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده20- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی "انجمن" رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آرا مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهدبود.

ماده21- در صورت به حدنصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20روز پس از نوبت اول با رعایت ماه 13 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده22- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس می تواند راساَ با رعایت ماده 13 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده23- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیات مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 13 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیات مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداثر ظرف 15 روز طبق ماده 13 از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیات مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده24- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو که نماینده آن در ارکان "انجمن" دارای سمتی است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده25- چنانچه نماینده عضو"انجمن" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام، به خودی خود از سمتی که در "انجمن" دارد معزول و هیچگونه سمتی در "انجمن" نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد. تبصره: هیات مدیره شرکتی که نماینده اش به عضویت در ارکان "انجمن" انتخاب شده است، چنانچه نماینده اش، به هر دلیلی، از عضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به "انجمن" اعلام کند.

ماده26- هیات مدیره:

26-1- هیات مدیره "انجمن" 9 نفر مرکب است از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین نمایندگان اعضای "انجمن" برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

26-2- بعد از اختتام دوره ماموریت هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیات مدیره قبلی خواهد بود.

26-3- هر یک از اعضای"انجمن" می توانند صرفا دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان پس از دو دوره، منوط به کسب حداقل 4/3 آرای حاضرین می باشد.

ماده27- هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد نمود.

ماده28- مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمتها توسط هیات مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده29- هیات مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی "انجمن" یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده30- در صورت استعفاء، فوت ویا عزل هر یک از اعضاء هیات مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیات مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده31- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 4 نفر از اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا میکند.

ماده 32- اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، سایر اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 33- تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 34- از مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیات مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد.

ماده35- هیات مدیره یکنفر را از خارج از اعضای هیات مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره1- هیات مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیات مدیره به منزله عزل از عضویت هیات مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

تبصره3- دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رای شرکت کند.

ماده36- برای انجام امور اداری و اجرایی"انجمن" دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیات مدیره تاسیس می گردد.

ماده 37-وظایف و اختیارات هیات مدیره: هیات مدیره نماینده قانونی "انجمن" است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور "انجمن" برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

37-1-افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "انجمن" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات "انجمن" و پرداخت هزینه ها از این حساب؛

37-2- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

37-3- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

37-4- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب"انجمن"؛

37-5-استخدام و عزل و نصب دبیر "انجمن" و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها؛

37-6- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛

37-7-انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "انجمن" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

37-8- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

37-9- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور"انجمن" در چارچوب اساسنامه؛

37-10- تدوین برنامه و بودجه "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-11- تهیه صورت دارائی و دیون"انجمن"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-12- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد"انجمن" به اتاق ایران؛

37-13- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

37-14- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

37-15- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های "انجمن"

37-16- همکاری با اتاق ایران، اتاقهای شهرستانها، اتاقها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکلهای اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 38- اختیارات دبیر را هیات مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

39-1- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) "انجمن" و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-2- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "انجمن" و ارائه آن به هیات مدیره؛

38-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی "انجمن" و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-4- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها و پرداختهای "انجمن" را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی "انجمن"، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

38-5- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "انجمن"؛

38-6- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

38-7- ارائه گزارش عملکرد "انجمن" به هیات مدیره؛

38-8- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیات مدیره که به تایید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

ماده39-بازرس:

39-1- یکنفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضا توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "انجمن" می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیتهای بازرس را داشته باشند.

39-2- در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده40- وظایف بازرس:

نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیات مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

40-2- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی "انجمن" را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارند.

40-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضا تهیه و به دبیرخانه ارائه خواهد نمود.

40-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای خود را به دبیرخانه "انجمن" تحویل دهد.

فصل پنجم- منابع مالی


ماده41-

منابع مالی عبارتند از:

1- ورودیه عضویت؛

2- حق عضویت سالانه؛

3- هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی؛

4- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا.

ماده42- داوطلبین عضویت در "انجمن" باید مبلغ ورودیه را به حساب "انجمن" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده43- هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "انجمن" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده44- مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد و هیات مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را بصورت سالانه به هیات مدیره تفویض کند.

ماده45- "انجمن" می تواند از هدایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.

ماده46- هیات مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضا و غیراعضا، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های "انجمن" را تامین کند.

فصل ششم- انحلال و تصفیه


ماده47- "انجمن" بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده48- چنانچه انحلال "انجمن" از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیات تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان تشکلهای عضو انتخاب می کند. انتخاب اعضا هیات مدیره "انجمن" قبل از انحلال، در مقام اعضا هیات تصفیه بلامانع است.

ماده49- پس از اعلام انحلال "انجمن" و تعیین اعضا هیات تصفیه، مدیران سابق "انجمن" مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه "انجمن" را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیات تصفیه نمایند.

ماده50- هیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضیعت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده51- وظائیف و تکالیف و اختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "انجمن" و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم- موارد متفرقه


ماده52- "انجمن بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیونهای تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضا "انجمن" و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضا آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط هیات مدیره تهیه وتصویب خواهد شد.

ماده53- "انجمن" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و ...، خارج از اعضای "انجمن"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده54- حکمیت: "انجمن" می تواند در ارتباط با امور عمومی و تخصصی مربوط به خود در صورت نیاز به داوری، از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران استفاده کند.

ماده55- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صور می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده56- این اساسنامه در 7فصل و 56 ماده و 10تبصره در تاریخ ..............به تصویب مجمع عمومی موسسین "انجمن ناشران دیجیتال" رسیده است.تماس با ما


اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بازار رضا، طبقه دوم، واحد 203
تلفن: 66975226-021
فکس: 66412014-021
JoomShaper