‌قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

ماده ۱- حق نشر،عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه اي نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي (۳۰) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.
 
ماده ۲- در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته مي شود، آئين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 
ماده ۳- نام، عنوان و نشانه ويژه اي كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيج كس نمي تواند آنها را براي نرم افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي كه القاي شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محكوم خواهد شد.
 
ماده ۴- حقوق ناشي از آن بخش از نرم افزاري كه به واسطه نرم افزارهاي ديگر پديد مي آيد متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهاي واسط نيست.
 
ماده ۵- پديدآوردن نرم افزارهاي مكمل و سازگار با ديگر نرم افزارها با رعايت حقوق مادي نرم افزارهاي اوليه مجاز است.
 
ماده ۶- پديدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت:
الف- بايد نام پديدآورنده توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود
ب - اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و يا پديدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگري پيش بيني شده باشد
 
ماده ۷- تهيه نسخه هاي پشتيبان و همچنين تكثير  نرم افزاري كه به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.
 
ماده ۸- ثبت نرم افزارهاي موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و يا مرجع ثبت شركتها انجام مي پذيرد.
 
ماده ۹- دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است كه پيش از اقامه دعوي، تأييديه فني يادشده در ماده (۸) اين قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاييديه مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.
 
ماده ۱۰- براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (۸) در مورد نرم افزارهايي كه پديدآورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، كميته اي به نامه     کميته حق اختراع زير  نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي شود. اعضاي اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيك،نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
 
ماده ۱۱- شورا مكلف است از صدور تأييديه فني براي نرم افزارهايي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداري كند. وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبي شوراي عالي انفورماتيك اعلام نظركند.
 
ماده ۱۲- به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز، نظام صنفي رايآنه اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات هاي جرايم ياد شده در لايحه قانوني امور صنفي - مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ و اصلاحيه هاي آن - خواهد بود
 
ماده ۱۳- هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) تا پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال محكوم مي گردد.
تبصره - خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي شود.
 
ماده ۱۴- شاكي خصوصي مي توان تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكي از روزنامه ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود
 
ماده ۱۵- رسيدگي جرم مذكور در ماده (۱۳) با شكايـت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي شود.
 
ماده ۱۶- حقوق مذكور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
 
ماده ۱۷- آيين نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه هاي مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفي رايانه اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با هماهنگي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.تماس با ما


اطلاعات تماس

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بازار رضا، طبقه دوم، واحد 203
تلفن: 66975226-021
فکس: 66412014-021
JoomShaper